Obchodní podmínky

ABX software s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ABX software s.r.o. IČ 27968588 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Obchod dotykove-pokladny.cz je určen především firemním zákazníkům - podnikatelům. Naše produkty obvykle nejsou určeny pro domácí použití. Softwarové produkty společnosti ABX software s.r.o. nelze zaregistrovat bez zadání IČ a obchodního jména.

Vymezení pojmů 

Prodávajícím je  společnost ABX software s.r.o. IČ 27968588 se sídlem Závodu míru 739/9a, Karlovy Vary  360 17

Zákazníkem je kupující. Platná právní úprava rozlišuje kupující na kupujícího,  který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.Vznik smlouvy

Kupní smlouva k dodání požadovaného zboží vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to prostřednictvím webového systému, příp. též prostřednictvím elektronické pošty.

2. Cena dopravy: 

Přepravní služba: (při objednávce nad 12.100,- Kč) platba převodem - zdarma  

Přepravní služba: (při objednávce nad 12.100,- Kč) dobírka - 40Kč

Přepravní služba: (při objednávce do 12.100,- Kč) platba převodem na účet - 150Kč

Přepravní služba: (při objednávce do 12.100,- Kč) dobírka - 190Kč 

Osobní odběr: zdarma

3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno,  uplatní prodávající na spotřebiteli právo na náhradu škody a započte svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá například v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy                    

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zakoupené licence využije - zaregistruje je na konkrétní jméno osoby. To platí i pokud registraci licence provede prodávající na žádost spotřebitele.

4. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programů Ověřeno zákazníky nebo Recenze zbozi.cz, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci těchto programů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci těchto programů kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 5. Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) . Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Záruční a reklamační podmínky:

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího ABX software s.r.o., Závodu míru 876/3a, Karlovy Vary, 36017, tel: +420 353 561 986, otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod (osobní návštěvu je nutné dohodnout předem).

d) Dopravu na místo uplatnění reklamace v případě uplatnění přímo v autorizovaném servisním středisku hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů a jiného případného příslušenství.

f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

g) Oprávněné reklamace v záruční době se řeší opravou, nebo výměnou za jiný kus dle reklamačního řádu prodávajícího. Pokud je to výslovně uvedeno v rámcové smlouvě, může odběratel s příslušnou kvalifikací podle uvážení diagnostikovat případnou závadu sám a vyžádat si pouze potřebný náhradní díl. Ceník ND pro mimozáruční servis na vyžádání.

Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

7. Zpětný odběr elektrospotřebičů / baterií

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů / baterií v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrospotřebiče / baterie při nákupu nového obdobného elektrospotřebiče / baterií :

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz REMA sběrná místa

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

- v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík

- v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Závodu míru 739/9a, Karlovy Vary nebo Evropská 102, Praha

8. Tyto podmínky jsou platné pro koncové firemní uživatele, nebo jednorázové objednávky. Stálí odběratelé mohou s dodavatelem uzavřít samostatnou Rámcovou smlouvu, která stanovuje některé podmínky odlišně.